Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Εκτύπωση

Αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων κατά του λήπτη της ασφάλισης που προκλήθηκαν από ?Πράξεις ή Παραλείψεις? του κατά την διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματος του.

Η πληθώρα των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ικανοποιεί πλήρως όλων των ειδών τα επαγγέλματα.