Συχνές Ερωτήσεις

E-mail Εκτύπωση PDF

ΓΕΝΙΚΕΣ

Τι είναι Ασφάλιση;

 Ασφάλιση με βάση την νομική έννοια, είναι κοινωνία όμοιων κινδύνων η οποία παρέχει στα μέλη της με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.

Ποιος είναι ο σκοπός της Ασφάλισης;

Ο πιο σημαντικός σκοπός της ασφάλισης είναι η αποκατάσταση της πραγματικής οικονομικής ζημίας, έτσι ώστε ο ασφαλισμένος να επανέλθει στην ίδια οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την επέλευση του κινδύνου, στο μέτρο εκείνο που είναι δυνατό, μέσω της χρηματικής αποζημίωσης.

Τι είναι Αντασφάλιση;

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική.

Τι είναι Ιδιωτική Ασφάλιση;

Ορίζεται ως η ισχύς της συμφωνημένης ασφαλιστικής προστασίας από μέρους μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή ενός αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού.

Τι είναι Underwriting;

Είναι η διαδικασία αποδοχής ή όχι της κάλυψης ενός κινδύνου, του καθορισμού της τιμής του ασφαλίστρου και του προσδιορισμού των περιπτώσεων για τις οποίες η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τον κίνδυνο.

Τι είναι Ασφάλιστρο;

Είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο λήπτης της ασφάλισης στον ασφαλιστή ως αντάλλαγμα της παροχής προς τον ίδιο της ασφαλιστικής κάλυψης.

Τι είναι το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης;

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ασχολείται συγκεκριμένα με την έκδοση <<πράσινων καρτών>>, καθώς αποτελούν την απόδειξη της ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, φροντίζει για τον διακανονισμό ατυχημάτων αυτοκινήτων άλλων χωρών στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.

Τι είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Αποζημίωσης;

Είναι μια Οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία των θυμάτων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή σε χώρα της Ε.Ε. άλλη από αυτήν της κατοικίας του θύματος. Με βάση το νομικό πλαίσιο της Οδηγίας το πρόσωπο που ζημιώθηκε σε ατύχημα στο εξωτερικό μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για Υλικές Ζημίες ή Σωματικές Βλάβες με βάση τη νομοθεσία της χώρας του ατυχήματος, όταν επιστρέψει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, στη γλώσσα του και με διαδικασίες στις οποίες είναι εξοικειωμένο. Ως Οργανισμός Αποζημίωσης της Ελλάδας, ορίσθηκε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Τι είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο;

Είναι το κοινό ταμείο των ασφαλιστικών εταιρειών που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποζημίωση ζημιωθέντων σε τροχαία ατυχήματα, τα οποία δεν μπορούν να αποζημιωθούν διαμέσου της προκαθορισμένης διαδικασίας.

Τι είναι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής;

Ο σκοπός του είναι να επεμβαίνει, όταν μια ασφαλιστική εταιρεία του κλάδου Ζωής κηρύσσεται σε πτώχευση ή γίνεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Τι είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ);

Είναι όργανο της Τράπεζας της Ελλάδος και ασκεί την χρηματοοικονομική εποπτεία στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Τι είναι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ);

Ιδρύθηκε το 1907 και είναι το συλλογικό όργανο των ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου;

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινούμενων οχημάτων έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Νόμο 489/76 και με την Υπουργική απόφαση 585/78.

Τί παραστατικά απαιτούνται για την ασφάλιση του οχήματός;

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Δίπλωμα οδήγησης του οδηγού
 3. Προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (καθώς είναι απαιτούμενο για την ασφάλιση από κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες, για τον προσδιορισμό της κατηγορίας Bonus/Malus).

Πως καθορίζονται τα ασφάλιστρα που προκύπτουν για το όχημά;

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία αυτοκινήτου και οδηγού:

 • Κατηγορία Bonus/Malus (αριθμός ζημιών τα τελευταία 5 έτη)
 • Μάρκα και μοντέλο
 • Φορολογήσιμοι ίπποι
 • Έτος κατασκευής
 • Ηλικία οδηγού
 • Χρόνια οδήγησης
 • Επιθυμητές επιπρόσθετες καλύψεις 

Εφόσον υπάρχει άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από αρχή άλλης χώρας, τί ισχύει;

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατέχει διεθνή άδεια οδήγησης (χώρας μέλους της Ε. Ε.), τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εάν όμως η άδεια οδήγησης ισχύει μόνο για συγκεκριμένη χώρα, τότε κάθε εταιρία κάνει δεκτή ή όχι την ασφάλισή με βάση τους κανόνες underwriting που έχει.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για να ταξιδέψω με το όχημα μου σε χώρες, εκτός Ελλάδας;

Απαιτείται η έκδοση «πράσινης κάρτας» που περιλαμβάνει καλύψεις Αστικής Ευθύνης (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων). 

Πως ανανεώνεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιό;

Σύμφωνα με τον Νόμο 4261/2014, η ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επιτρέπεται μόνο με την εμπρόθεσμη καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου και το αργότερο, έως την λήξη του ισχύοντος συμβολαίου..

Πως μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ασφαλιστήριο;

Οποιαδήποτε προσθαφαίρεση προαιρετικής κάλυψης γίνεται είτε μέσω εκδόσεως πρόσθετης πράξης, είτε μέσω ακύρωσης του υπάρχοντος συμβολαίου και εκδόσεως νέου αναλόγως με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία.

Τι γίνεται σε περίπτωση που χαθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιό;

Με την συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, όπου δηλώνεται ότι το συμβόλαιο χάθηκε, ζητείται η επανέκδοση του.

Τι είναι ο «Φιλικός Διακανονισμός»;

Φιλικός διακανονισμός είναι η συμφωνία μεταξύ συγκεκριμένων ασφαλιστικών εταιρειών, που εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι συμβαλλόμενες εταιρείες δεσμεύονται να αποζημιώνουν τον εμπλεκόμενο σε ατύχημα πελάτη τους, ο οποίος είναι αναίτιος για τη ζημιά και έχει δικαίωμα αποζημίωσης από την εταιρεία του υπαίτιου.

Ποιές Ασφαλιστικές Εταιρίες συμμετέχουν στο <<Φιλικό Διακανονισμό>>;

 

 1. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. 
 2. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 
 3. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α
 4. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
 6. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 7. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 8. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 9. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 11. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
 12. AIG EUROPE LIMITED
 13. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 14. ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
 15. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
 16. GENERALI HELLAS A.A.E.
 17. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.
 18. INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.
 19. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 20. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 21. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 22. PRIME INSURANCE LTD 

Τι να προσέχω κατά την συμπλήρωση ενός εντύπου «Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος»;

 • Να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δυο εμπλεκομένων στο ατύχημα (που αποτελεί βασική προϋπόθεση), η οποία να αποτυπώνεται σωστά με τα στοιχεία του Υπαίτιου και του Αναίτιου.
 • Να είναι όσο το δυνατόν πιο εμφανής η συμπλήρωση των στοιχείων, προκειμένου να είναι ευανάγνωστα όλα τα αντίγραφα.
 • Συμβουλευτείτε τα σχετικά παραστατικά (εν ισχύ συμβόλαιο, δίπλωμα οδήγησης, πράσινη κάρτα), όπου χρειαστεί.
 • Συμπληρώστε την ορθή τοποθεσία του ατυχήματος και δώστε προσοχή στην δημιουργία του σχεδιαγράμματος του.
 • Μην ξεχάσετε να υπογράψετε και οι δυο οδηγοί και να κρατήσετε το αντίστοιχο υπογεγραμμένο αντίγραφο.
 • Προωθήστε χωρίς καθυστέρηση το έντυπο στην ασφαλιστική εταιρεία.

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

1. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Δυστυχώς, τα ατυχήματα μπορεί να αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας μας.
2. Προειδοποιήστε τους υπόλοιπους οδηγούς που πλησιάζουν, ότι έγινε ατύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα (alarm) και τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε ασφαλή απόσταση.
3. Καλέστε την Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής εταιρείας (24 ώρες/24ωρο). Κατά αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Αναλυτικότερα:

 • Καταγραφή των στοιχείων των εμπλεκομένων οδηγών, τυχόν μαρτύρων (εάν κριθεί απαραίτητο), των συνθηκών και της τοποθεσίας του ατυχήματος.
 • Φωτογράφιση των ζημιών των εμπλεκόμενων οχημάτων και ακριβής περιγραφή τους.
 • Βοήθεια στην συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος.
 • Παράδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών στην ασφαλιστική εταιρεία.
 • Ρυμούλκηση του οχήματος σε συνεργείο της επιλογής σας, εντός του Νομού που έλαβε χώρα το ατύχημα (διαφορετικά, θα προκύψει επιπλέον χρέωση). Με την κάλυψη της ρυμούλκησης δικαιούστε μια μεταφορά.

Σε διαφορετική περίπτωση: 

4. Καλέστε την Τροχαία. Δεν είστε υποχρεωμένοι να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ωστόσο θεωρούμε ότι αποτελεί την πιο ασφαλή λύση. 

ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΕΚΑΒ (166) ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ.

Τί κάνουμε σε περίπτωση ατυχήματος με όχημα που έχει ξένες πινακίδες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; 

Αρχικά, θα πρέπει απαραιτήτως να καλέσουμε την τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος. 'Επειτα, ζητάμε οπωσδήποτε απο τον οδηγό να μας δώσει το αντίγραφο της πράσινης κάρτας (εφόσον η ζημία έγινε εντός Ελλάδος). Το αντίγραφο της πράσινης κάρτας είναι απαραίτητο για την δήλωση της ζημίας και την διεκδίκηση της αποζημίωσης! Τέλος, ζητάμε απο τον οδηγό τα στοιχεία του (τηλέφωνο, διεύθυνση, κτλ.) και τον αριθμό διπλώματος του.' 

 

Σκάφος

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του σκάφους;

Σύμφωνα με το Νόμο 2743/99 έχει θεσπιστεί η δια του νόμου υποχρέωση ασφάλισης Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής στην Ελληνική Επικράτεια. Εφαρμόζεται για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων (ανεξαρτήτως της σημαίας), όλα τα ταχύπλοα σκάφη, καθώς και όλα τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.

Τι παραστατικά χρειάζονται για την ασφάλιση του σκάφους;

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύναψη συμβολαίου ασφάλισης αποτελούν η άδεια πλόων και η άδεια χειριστού σκάφους. 

 


Περιουσία 

Πως ορίζονται οι ασφαλιζόμενες αξίες; 

Η ασφαλιζόμενη αξία ορίζεται για το κτήριο ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευαστικού κόστους, ενώ για το περιεχόμενο ανάλογα με το είδος (έπιπλα, εξοπλισμός, εμπορεύματα, μηχανήματα κ.λπ.). 

Τι ισχύει για την ασφάλιση από τον κίνδυνο του Σεισμού; 

Η κατοικία μπορεί να ασφαλιστεί από τον κίνδυνο του Σεισμού υπό την προϋπόθεση, ότι έχει κτιστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια μετά το 1960 (και να μην έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό). 

 

Σε ποια αξία αποζημιώνομαι σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία μου;

Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες αποζημιώνουν σε «Αξία Καινούριου». Δηλαδή, σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργιο και χωρίς να αφαιρεθεί οποιοδήποτε ποσοστό παλαιότητας λόγω χρήσης ή τεχνολογικής απαξίωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλικία του ασφαλιζόμενου κτιρίου να μην ξεπερνά τα 25 έτη (δεδομένου των εξαιρέσεων που υφίστανται ανά εταιρεία).

Διαφορετικά, εάν η ηλικία του ασφαλιζόμενου κτιρίου είναι μεγαλύτερη των 25 ετών τότε η αποζημίωση πραγματοποιείται στην «Πραγματική Αξία». Δηλαδή, θα ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του κτηρίου ή του περιεχομένου. 

You are here Συχνές Ερωτήσεις